درگذشت بانو �پوران شريعت رضوی� همسر گرانقدر شادروان دکتر علی شریعتی را به فرزندان برومند و اندیشمند ایشان
احسان، سوسن، سارا، مونا، و همچنين به ملت ايران و شاگردان مكتب فكرى شريعتى تسليت مي‌گوييم

Mobile App for iOS & Android
here part

Click on Logos to Download preferred Application from Apple Store or Google Play.